بازگشت به انجمن تعمیرکاران

AC-DC جدول آی سی های تغدیه


VCC
GND
FB
DRAIN
NC
DRV
تعداد آی سی های یافت شده : 0
ردیف عنوان VCC GND FB DRAIN NC Drv package عکس data sch تاریخ به روزرسانی