سلام-چقدرخوشحالم ازاینکه دوستانی مثل شمادارم.برایتان آرزوی سلامتی وهرچیزخوبی که تودنیاهست رادارم.دوستی دارم که چندسالی است تک وتنهادرکوهستان دریک کومه(کلبه)زندگی میکند.برای تامین برق ازاینورتراستفاده میکند.باتوجه به نیازمبرم(اخیرا)به برق قویتر وباتوجه لوازم وادوات موجودیکدسگاه انجین موتورسیکلت ویکدستگاه الکتروجنراتور.واستفادهاز تجربه قبل ازمعلولیتم بصورت پولی به پولی ترازشد.مشکلات موجود1-دورموتورمرتب کم وزیادمیشه2-ازجنراتورچهارسیم خارج میشودفاز-نول ولی دوسیم بعدی رانمیدانم مربوط به چه میباشد.لذاخواهش میکنم راهنمایی فرمایید.با تشکر
منبع :Www.TamirKaran.ir