با سلام

درباره مدار لوکس متر ( روشنای سنج ) باید از چه نوع سنسوری استفاده کنم و طرز کار این مدار به چه

صورت است.....
منبع :Www.TamirKaran.ir