اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=6709]javadl[/URL] ثبت نام شده است . Silent Mode is active, so no action against this account was taken.

ورود های دیگر کاربر که دریافت شده است عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=6619]javad-l[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=6214]kiyomars[/URL] (IP Match)[/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir